1. Postanowienia ogólne

2. Działalność serwisu

3. Rejestracja w serwisie nocleg.org

4. Obowiązki Użytkownika

5. Prezentacja obiektu oraz publikacja treści

6. Umowa z serwisem nocleg.org

7. Bezpłatna usługa oraz narzędzia (usługi dodatkowe) dostępne dla Użytkownika

8. Reklamacja


 


 1. Postanowienia ogólne


1.1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego nocleg.org nazywanego dalej serwisem Lider Sp.j..


1.2. Administratorem serwisu nocleg.org jest firma: Lider Sp.j. zarejestrowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, z siedzibą w Świdnicy przy ulicy Fabrycznej 5 o numerze NIP: 884-18-03-629 Regon: 890493826 oraz numerze KRS: 0000185458 zwana dalej administratorem. Ilekroć w regulaminie mowa jest o serwisie nocleg.org, należy przez to rozumieć Lider Sp.j.


1.3. Serwis nocleg.org prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet. Serwis umożliwia reklamę obiektu noclegowego przez Użytkownika bezpłatnie do końca 2018 roku.


1.4. Użytkownikiem jest osoba, która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu. Jest to osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu nocleg.org na podstawie niniejszego regulaminu. Osoby te zamieszczają swój obiekt bądź są to osoby posiadające konta osób prywatnych (osoby zainteresowane, turyści). Gościem serwisu jest każda inna osoba, która odwiedza stronę serwisu nocleg.org.


2. Działalność serwisu


2.1. Nocleg.org dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej promować swój serwis w internecie i aby zapewnić nieprzerwane jego funkcjonowanie.


2.2. Serwis nocleg.org nie umieszcza ofert obiektów we własnym imieniu, nie uczestniczy również w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.


2.3. Prezentacje obiektów jak również treści, które są zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są weryfikowane przez nocleg.org pod względem ich legalności, poprawności i nie przedstawiają poglądów nocleg.org. Nocleg.org nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.


2.4. Serwis nocleg.org zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanych przez Użytkownika treści, które naruszałyby prawo polskie lub stałoby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Serwis może dokonać usunięcia dodanej treści, jeśli są czynem nieuczciwej konkurencji, naruszają dobra osobiste lub prawa autorskie. Nocleg.org zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdym momencie treści, w których znajdują się odniesienia do działalności konkurencyjnej dla serwisu nocleg.org lub które mają na celu promowanie owej działalności konkurencyjnej.


2.5. Nocleg.org zastrzega możliwość włączenia prac konserwacyjnych, modernizacji w serwisie, które trwają pewien czas, co może ograniczyć działania Użytkownika w tym czasie.


2.6. Może zostać nałożona blokada przez Administratora, w momencie kiedy złamane zostaną zasady regulaminu, bądź kiedy wstawiane komentarze są niestosowne. Może to być czasowa lub stała blokada oceniania i/lub komentowania ofert, bądź czasowe lub stałe zablokowanie konta Użytkownika.


2.7. Administrator może odmówić bądź zaprzestać przedstawiania oferty obiektu na stronie serwisu jeżeli zachodzi podejrzenie o wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu, bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.


2.8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.


2.9. Administrator zwany inaczej serwisem nocleg.org  zastrzega sobie prawo do publikowania treści dodanych przez Użytkownika. Może udostępniać dodane obiekty Użytkownika na innych serwisach w celu zwiększenia popularności danego obiektu i zwiększenia ilości odbiorców oferty/obiektu danego Użytkownika.


3. Rejestracja w serwisie nocleg.org


3.1.Rejestracja konieczna jest do umożliwienia dodania obiektu, korzystania z narzędzi (np. promowanie). Aby dokonać rejestracji konieczne jest wypełnienie formularzy bądź zarejestrowanie się przez konto zewnętrzne (np. Facebook). Po zarejestrowaniu się przez którykolwiek z możliwych sposóbów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji konta oraz akceptuje poniższy regulamin.


3.2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.


3.3. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać obowiązkowe i faktyczne dane w formularzu rejestracyjnym.


3.4. Podczas rejestracji Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który będzie nazwą użytkownika. Dzięki tym danym będzie możliwość logowania się w serwisie. Nazwa użytkownika nie może naruszać dobrych obyczajów.


3.5. 7 dni to czas na aktywowanie swojego konta poprzez adres e-mail, na który został wysłany odnośnik zaraz po zarejestrowaniu się w serwisie.


3.6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis nocleg.org swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji konta. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez nocleg.org


4. Obowiązki Użytkownika


4.1. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim.


4.2. Użytkownik odpowiada za nadużycia, negatywne efekty w udostępnianiu swojego hasła osobom trzecim, udostępniania swojego konta, efektów nie wylogowania, które powstały na jego koncie.


4.3. Użytkownicy nie mogą kopiować treści, modyfikować, przepisywać lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług nocleg.org. Serwis ma prawo do blokowania dostępu Użytkownikom, w celu zaniechania nieprawidłowego działania.


4.4. Goście jak i Użytkownicy serwisu nocleg.org zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu nocleg.org bądź innych osób.


5. Prezentacja obiektu oraz publikacja treści


5.1. Administrator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie przez Użytkownika na łamach Serwisu, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z tym, Administrator, jak również cały serwis nocleg.org nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.


5.2. W serwisie nocleg.org zapewniona jest odpłatna możliwość zamieszczania prezentacji obiektów przez Użytkowników.


5.3. Dodanie obiektu może nastąpić tylko poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: ________________________________ bądź poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu nocleg.org.


5.4. Nocleg.org nie odpowiada za kompletność i poprawność informacji o obiektach. Użytkownik umieszczający ofertę musi wypełnić przynajmniej pola obowiązkowe i powinien umieścić jak najwięcej informacji o obiekcie, aby w jak najdokładniejszy, a zarazem poprawny sposób przedstawić swoją ofertę.


5.5. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie nocleg.org, oświadcza, że informacje zamieszczone przez nią na portalu są prawdziwe, a dodane zdjęcia dobrze odwzorowują stan faktyczny, przedstawiają rzeczywisty obraz obiektu.


5.6. Zabronione jest zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem Administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika. Konto może zostać zablokowane na pewien okres czasu, bądź na stałe, może również zostać usunięte, a pieniądze za opłacony abonament nie zostaną zwrócone.


5.7. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą, również co do publikowanych zdjęć.


5.8. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do publikacji oraz korzystania z przesłanych treści oraz zdjęć .


5.9. Użytkownik ma prawo umieścić w swojej ofercie link przekierowujący do własnej strony internetowej z rozszerzonym opisem obiektu. Będą usuwane linki do podstron, które znajdują się na innych serwisach turystycznych/noclegowych, które są konkurencyjne dla strony nocleg.org.


5.10. Użytkownik ma prawo do edycji swojego ogłoszenia. Ma również możliwość poprosić o pomoc konsultantów strony nocleg.org, jednak będzie musiał czekać na dłuższy termin realizacji, który może potrwać do 7 dni.


5.11. Zabronione jest korzystanie z serwisu nocleg.org w sposób niezgodny z polskim prawem.


5.12. Użytkownik wysyłając formularz z prośbą o dodanie obiektu oświadcza, że zapoznał się oraz zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.


5.13. Administrator zwany inaczej serwisem nocleg.org zastrzega sobie prawo do publikowania treści dodanych przez Użytkownika. Może udostępniać dodane obiekty Użytkownika na innych serwisach w celu zwiększenia popularności danego obiektu i zwiększenia ilości odbiorców oferty/obiektu danego Użytkownika.


6. Umowa z serwisem nocleg.org


6.1. Umowa Użytkownika z Serwisem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rejestrację w Serwisie nocleg.org lub przez korzystanie Użytkownika z usług Serwisu (dodanie obiektu, korzystanie z narzędzi).


6.2. Umowa Umieszczającego z nocleg.org obowiązuje na czas nieokreślony. Aby zaprezentować obiekt w serwisie konieczne jest opłacenie abonamentu po 14 dniowym okresie próbnym, który jest darmowy. Po tym okresie prezentacja obiektu zostaje zablokowana, a odblokowanie następuje po dokonaniu płatności za okres płatny (po 14 dniach od dodania prezentacji obiektu).


6.3. Jest możliwość wypowiedzenia przez Użytkownika umowy w każdym momencie. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji.


6.4. Serwis nocleg.org może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z uzasadnionej, ważnej przyczyny.


6.5. Uzasadnioną przyczyną jest sytuacja gdy:


a) umieszczający nie dokonuje płatności częściowo lub w całości, mimo upomnienia przez serwis nocleg.org, w którym jest zawarty termin płatności, który wysłany jest na adres e-mail Użytkownika

b) notorycznie naruszany jest Regulamin przez Użytkownika, mimo upomnienia ze wskazaniem przez Administratora uchybienia, które jest wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika

c) organy takie jak sąd lub przepisy prawa powodują, że Serwis nie może dalej oferować swoich usług danemu Użytkownikowi

d) jakikolwiek użytkownik serwisu notorycznie narusza Regulamin


6.6. Administrator zwany inaczej serwisem nocleg.org zastrzega sobie prawo do publikowania treści dodanych przez Użytkownika. Może udostępniać dodane obiekty Użytkownika na innych serwisach w celu zwiększenia popularności danego obiektu i zwiększenia ilości odbiorców oferty/obiektu danego Użytkownika.


7. Bezpłatna usługa oraz narzędzia (usługi dodatkowe) dostępne dla Użytkownika


7.1. Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i do końca roku 2018 nie podlega opłacie. Jest to pewny niepłatny okres. Regulamin po pewnym czasie nieokreślonym zostanie zmieniony do czego serwis zastrzega sobie prawo, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany. W okresie płatnym przysługuje jeden 14-dniowy okres bezpłatny i jest on równy z czasem oczekiwania przez Administratora na zmianę konta Użytkownika przez Użytkownika na konto abonenckie. Jeśli w ciągu 14 dni nie dokona płatności za abonament, jego konto zostanie usunięte.


7.2. Jest możliwość pozycjonowania oferty noclegowej oraz promowania obiektów w serwisie nocleg.org ustalany przez firmę Lider Sp.j.. Jest ona dostępna dla właścicieli kont. Do końca 2018 roku konto jest bezpłatne, jednak korzystanie z narzędzi strony nocleg.org. jakimi są pozycjonowanie i promowanie, dokonuje się płatności. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się pod adresem: _______________________.


8.Reklamacja


8.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez nocleg.org są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.


8.2. Reklamację można przesłać na adres e-mail: lider@lider.org.pl, w tytule wiadomości wpisując "Reklamacja nocleg.org". W e-mailu reklamacyjnym powinien się znaleźć przynajmniej e-mail Użytkownika składającego reklamację podany na koncie Użytkownika w serwisie nocleg.org. Dodatkowo powinny się zawrzeć informacje, które opisują przyczynę złożenia Reklamacji.


8.3. Serwis nocleg.org rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku podania niekompletnych informacji w e-mailu reklamacyjnym, serwis kontaktuje się z nadawcą e-maila z informacją o skorygowaniu informacji.